سردار 403

سردار سپاه اسلام

سردار 403

سردار سپاه اسلام

  • ۰
  • ۰

قبض جریمه آنلاین

پرداخت اینترنتی قبض جریمه
تا به کی باید رفت
ازدیاری به دیار دیگر


نتوانم٬نتوانم جستن
هر زمان عشقی و یاری دیگر
پرداخت آنلاین قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور
ازوقتی که رفتی
شهرخالی شد
نمیدانم مگر تو چند نفر بودی؟؟
پرداخت قبض جریمه

سایت پرداخت قبض جریمه
پدر برای اولین بار دید که دخترش به جای اینکه دو ساعت با تلفن حرف بزنه بعد از یک ربع حرف زدن تلفن رو قطع کرد. پدر پرسید: کی بود؟ دختر جواب داد: شماره رو عوضی گرفته بود
پرداخت قبض جریمه بانک ملی

  • امیر مرادی
  • ۰
  • ۰

موسسه کنکور

زنگ زدم به موسسه کنکور شهرمون گفتم
میخوام پشتیبان شم
گفت رتبت چنده؟
گفتم ۶٠٠٠٠٠
گفت تو استخدامی بیا بگو چطوری تست زدی بقیه اونجوری تست نزنن :)

  • امیر مرادی